Gmina Skołyszyn zakupiła nowy, lekki samochód terenowy z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie.
Przekazanie nowego, lekkiego samochodu terenowego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie odbyło się 25 maja 2020 roku przed Urzędem Gminy Skołyszyn. Wartość samochodu to kwota 252 557, 99 zł.

Nowy samochód jest pierwszym etapem zamówienia, realizowanego na zapotrzebowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach projektu w późniejszym terminie zostaną dostarczone również: agregat pompowy o wartości 152 520 zł i łódź płaskodenna o wartości 84 624 zł. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 489 701, 99 złotych.


Zakup samochodu wraz z wyposażeniem dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 , Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt jest realizowany przez Gminę Skołyszyn w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skołyszynie.