Dzisiaj, 14 maja (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro), odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Jaśle z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia i wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.
7. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
8. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Powiecie Jasielskim.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad