Gmina Jasło podsumowała działania zrealizowane w 2021 roku.
Remonty i przebudowy dróg gminnych, budowa chodników, projekty drogowe i mostowe - wydatkowano kwotę 3 746 849,66 zł

Gminne:
- Remont dróg gminnych w Osobnicy, Chrząstówce, Żółkowie, Szebniach, Trzcinicy oraz Warzycach - 298 881,68 zł
- Remont dróg gminnych w Bierówce oraz Kowalowach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dotacja 923 474,00 zł, całość: 1 470 995,50 zł
- Remont drogi gminnej Nr 113305R w Trzcinicy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dotacja: 196 000,00 zł, całość: 281 129,80 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 113327R w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy" - 162 643,91 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Zimnej Wodzie - 158 000,00 zł

Wewnętrzne:
- Remont dróg wewnętrznych w Jareniówce, Bierówce, Brzyściu, Chrząstówce, Niegłowicach, Niepli, Osobnicy, Szebniach, Trzcinicy, Warzycach, Wolicy, Żółkowie oraz w sołectwie Łaski-Sobniów - 418 745,90 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych w Brzyściu, Niepli, Szebniach, Trzcinicy, Kowalowach, Gorajowicach, Sobniowie - 487 697,48 zł
- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Osobnica oraz mostu na potoku Bednarka - 140 700,00 zł
- Projekt odbudowy mostu na potoku Młynówka oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Trzcinica w ramach zadania " Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło - 47 970,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej w Warzycach w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - dotacja: 98 132,43 zł, całość: 127 687,99 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Wolicy oraz Żółkowie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota dotacji 65 000,00 zł, całość zadania: 152 397,40 zł

Inne inwestycje na drogach - wydatkowano kwotę 2 550 092,62 zł
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Opacie-Dąbrówka oraz odbudową drogi gminnej w Opaciu w ramach dotacji z budżetu państwa - dotacja: 1 863 990,00 zł, całość: 2 480 092,62 zł
- Zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach w miejscowości Osobnica, Trzcinica oraz Wolica - 70 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego - wydatkowano kwotę 1 169 000,00 zł
- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Osobnica-Pagórek - 500 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowy drogi powiatowej Osobnica-Pagórek - 30 000,00 zł
- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Osobnica-Dębowiec - 250 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowy drogi powiatowej Osobnica-Dębowiec - 30 000,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej w Opaciu oraz Łaskach - 240 000,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zadanie "Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Jasło-Łajsce-Zręcin w m. Wolica" - 75 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Szebnie-Bierówka-Szebnie - 20 000,00 zł
- Otrzymano dotację z Powiatu Jasielskiego na utrzymanie chodników powiatowych - 24 000,00 zł

Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 18 263 347,41 zł
- Utrzymanie szkół podstawowych w 2021 r. - 17 353 180,41 zł
- Programy grantowe zrealizowane w szkołach w 2021 r.:
a.Pracownie przyrodnicze (wyposażenie w pomoce dydaktyczne) - 287 210,00 zł
b. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+ (zakup laptopów) - 162 957,00 zł
c. Laboratoria przyszłości (wyposażenie szkół) - 360 000,00 zł
- Zakup laptopów ze środków Polskiej Fundacji Narodowej - 100 000,00 zł

Cmentarze komunalne i wojenne - wydatkowano kwotę 125 000,00 zł
- Remont cmentarza jeńców i żołnierzy radzieckich z II wojny światowej w Bierówce - 25 000,00 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzcinicy - 35 000,00 zł
- Urządzenie cmentarza komunalnego w Trzcinicy - 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia solarnego na cmentarzu w Szebniach - 20 000,00 zł
- Położenie kostki na alejkach na cmentarzu komunalnym w Warzycach - 35 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano kwotę 425 000,00 zł
- Ekwiwalent członków OSP - 47 300,00 zł
- Remonty i wyposażenie budynków OSP - 89 000,00 zł
- Zakup wyposażenia OSP - 34 400,00 zł
- Zakup samochodu dla OSP Wolica - 10 000,00 zł
- Zakup garażu dla OSP Trzcinica - 41 400,00 zł
- Inne wydatki związane z OSP - 202 900,00 zł

Infrastruktura sportowa - wydatkowano kwotę 3 150 190,51 zł
- Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w m. Warzyce, Trzcinica, Osobnica i Niepla. Wykonanie podbudowy pod boisko do koszykówki w Chrząstówce, odnowienie boiska klubowego oraz podbudowa pod boisko typu "Orlik" w Szebniach. Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - dotacja: 1 183 682,00 zł, całość: 1 581 556,37 zł
- Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w m. Szebnie i w m. Osobnica w ramach Programu "Sportowa Polska" - dotacja: 691 490,00 zł, całość: 1 452 634,14 zł
- Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 116 000,00 zł

Prace przy zabytkach i inwestycja w zabytkowy budynek
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szebniach, Trzcinicy i Osobnicy na prace przy zabytkach - 70 000,00 zł
- Otrzymano dofinansowanie na remont zabytkowej plebani w Szebniach wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - dotacja: 1 122 000,00 zł, całość: 1 644 000,00 zł

Domy Ludowe - wydatkowano kwotę 485 302,96 zł
- Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dotacja: 85 000,00 zł, całość: 329 240,22 zł
- Prace przy infrastrukturze Domów Ludowych (place zabaw, siłownie plenerowe w Bierówce, Zimnej Wodzie, Chrząstówce, Łaskach, Wolicy) - 156 062,74 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło (Warzyce, Łaski, Niegłowice, Osobnica, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka, Jareniówka, Żółków, Szebnie, Trzcinica) - 288 337,58 zł

Kluby Seniora
- Wydatki na funkcjonowanie Klubów Seniora - 380 500,00 zł

Odnawialne Źródła Energii
- Dotacja z Województwa Podkarpackiego na Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło - wartość projektu 12 372 500,00 zł

Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizował programy:
- Opieka wytchnieniowa (wsparcie członków rodzin sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi) - 176 250,00 zł
- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami ) - 39 703,50 zł
- Teleanioł jasielski (usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych) - 481 477,50 zł

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.