W dniu 24 czerwca br., podczas LXI sesji Rady Powiatu w Jaśle, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Podczas sesji Rady Powiatu odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2021 rok, po której rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Plan budżetu Powiatu Jasielskiego na 2021 rok po stronie dochodów zakładał 132 700 819 zł, a po stronie wydatków 134 900 819 zł. Uchwalono deficyt w wysokości 2 200 000 zł oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu uchwał zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów do kwoty 159 457 188 zł, a po stronie wydatków - 169 507 494 zł. Wykonanie wydatków za 2021 r. wyniosło 159 918 042 zł, tj. ponad 94% planu, z czego 35 059 777 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2021 roku
Bez wątpienia najważniejszą i największą inwestycją zrealizowaną w 2021 r. była budowa nowego mostu na rzece Jasiołce - wraz z drogami dojazdowymi - który połączył dwa jasielskie osiedla: Sobniów i Hankówkę. Inwestycja, określana małą wschodnią obwodnicą Jasła, kosztowała 9,8 mln zł, w tym 4,9 mln zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i 2,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypominamy, że zadanie to zostało uznane przez kapitułę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za najlepszą inwestycję na Podkarpaciu w 2021 r.

W ubiegłym roku udało się również ukończyć remont drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin, który rozpoczęto jeszcze w 2009 r. W 2021 r. przebudowano ostatni jej fragment w Umieszczu i Gliniku Polskim, gdzie wybudowano chodnik oraz przebudowano przepust na Czarnym Potoku.
Koszt inwestycji to ponad 1,7 mln zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 1,2 mln zł. W sumie inwestycje na drodze powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin kosztowały prawie 15 mln zł.

W 2021 r. przebudowano również skrzyżowanie ul. Kasprowicza z DK Nr 28, poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28. Zadanie to kosztowało prawie 1 mln zł, przy finansowaniu w wysokości 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Inwestycja ta znacząco poprawiła płynność ruchu i przyczyniła się do zmniejszenia korków na tym skrzyżowaniu.
Przebudowano również drogi powiatowe Osobnica - Pagórek w miejscowości Osobnica (ponad 1,2 mln zł), Osobnica - Dębowiec w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie (ponad 1,3 mln zł) oraz Jasło - ul. Mickiewicza (ponad 1,3 mln zł).

Rozpoczęła się także rozbudowa drogi powiatowej Grudna - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki. Inwestycja ta już została oddana do użytkowania i służy mieszkańcom, a w ubiegłym roku na jej realizację przeznaczono kwotę ponad 5,4 mln zł.
W minionym roku inwestowano również w infrastrukturę sportową jednostek oświatowych i modernizację budynków użyteczności publicznej.

Przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle powstało nowe boisko do piłki nożnej, a przy Zespole Szkół Technicznych boisko do piłki ręcznej. Był to koszt ponad 1,1 mln zł. Wykonano także adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW, za kwotę ponad 1,2 mln zł.
Rada przeznaczyła również 200 000 zł na zakup samochodu dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i 22 500 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Z budżetu powiatu wydatkowano również ponad 765 tys. zł na rozbudowę jasielskiego szpitala, tj. na budowę Oddziału Psychiatrycznego z Poradniami. Ta wieloletnia inwestycja, o wartości ponad 20 mln zł, będzie realizowana do 2023 r.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle
Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Stałych Rady Powiatu przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2021 r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r. Tym samym radni większością głosów udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Podziękowania Starosty Jasielskiego
Starosta Adam Pawluś w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu w Jaśle, podziękował radnym za udzielenie poparcia:
- W imieniu własnym i w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję za przyjęte uchwały, za udzielenie nam wotum zaufania i absolutorium. To dla nas wielkie zobowiązanie, które postaramy się zrealizować i nadal intensywnie pracować dla dobra mieszkańców powiatu.

-Chciałbym szczególnie podziękować Pani Skarbnik, Wydziałowi Finansowemu i wszystkim pracownikom urzędu za rzetelną pracę. Bez ich pracy nie moglibyśmy osiągnąć tylu sukcesów i realizować tak wielu zadań i inwestycji, które służą rozwojowi naszego powiatu.

- Chciałbym podkreślić, że czekają nas duże wyzwania, związane z realizacją inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", tj. przebudowa 3 km odcinka drogi Siepietnica - Święcany wraz z budową chodnika, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i utworzenie w Trzcinicy Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury. Łącznie za ponad 25 mln zł.

Dziękuję Polskiemu Rządowi i parlamentarzystom za wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb.
- Dziękuję również opozycji za krytyczne uwagi, które na pewno po części wykorzystamy. Pomimo różnic wiem, że wszystkim nam przyświeca wspólny cel - chcemy rozwijać nasz powiat i służyć jego mieszkańcom.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.